سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الهام قهساره اردستانی – دانشجوی دکتری علوم مرتع، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان،
هانیه اقدامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی ا
مهدی بصیری – دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
مصطفی ترکش – استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران

چکیده:

توسعه ناپایدار، جن گ ها، تغییرات اقلیمی، استفاده از انواع مواد شیمیایی، جنگل تراشی، بیابان زایی، آلودگ ی های آب، خاک و هوا و برخی بلایای طبیعی از مهمترین عواملی هستند که محیط زیست و تنوع زیستی را در معرض نابودی و زوال قرار داد ه اند. هدف از این مطالعه بررسی تنوع گونه ای بین دو مکان مرتعی نیمه استپی وردشت و آخچه در استان اصفهان می باشد. نمون ه برداری در هر مکان به صورت سیستماتیک-تصادفی اجرا شد و پارامتر های تراکم و درصد تاج پوشش گونه های گیاهی چندساله در امتداد چهار ترانسک ت در وردشت و شش ترانسکت در آخچه با مطالعه ۶۰ کوادرات یک متر مربعی در هر یک از مکان ها برآورد گردید. برای آنالیز تنوع گونه ای از مقایسه شاخص های تنوع هیل N2 ، N1 مکنتاش، شاخ ص های غنای گونه ای مارگالف، من هینیک و شاخ صهای یکنواختی پیلو، شلدون استفاده شد. آزمون آماری نشان داد که بین دو مکان مرتعی از نظر تنوع اختلاف معنی دار (α=%۵ وجود دارد. نتایج نشان داد که در مکان مرتعی آخچه شاخص های غنای گونه ای بالاتر از مکان مرتعی وردشت است