سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدیه شمس الدینی دهنوی – دانشجوی کارشناسی ارشد سیستماتیک گیاهی
حجت اله سعیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدرضا رحیمی نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده:

جنس Triticum L. درایران دارای ۹ گونه است که ۳ گونه T. monococcumL. T. boeoticumBoiss وT. urartuThum. ex Gand. از این جنس دیپلوئید هستند این گونه های دیپلوئید که به همراه AegilopstauschiiCoss. به عنوان خزانه وراثتی و اجدادی گندم زارعی محسوب می شوند طی فرایندهای دورگ گیری پلی پلوئیدی و به دنبال آن اهلی شدن گندم زراعی را تولید کرده اند با توجه به اهمیت ژرم پلاسم گندم خودرو به عنوان یکخزانه وراثتی برای اصلاح گندم زراعی وجود تنوعات بالا دراین خزانه وراثتی از نقطه نظر اصلاح نبات و جستجو برای یافتن صفات ریختی مناسب و آلل های مفید حائز اهمیت است و نشان میدهد که خزانهوراثتی گندم خودرو از این نظر می تواند موردتوجه قرارگیرد درک تنوع ژنتیکی بین و درون جمعیت های گندم های خودرو می تواند درتوسعه استراتژی هایی دررابطه با جمع آوری های مفید و حفاظت از ژرم پلاسم گونه ها موثر واقع شود. T. boeoticum ssp. boeoticum یکی از زیرگونه های T. boeoticum می باشد که بصورتخودرو درایران وجود داردو میتواند دارای پتانسیل ژنومی بالا برای بررسی باشد.