سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عباس پورلباف – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
علی شیر افروس – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی دزفول
سیدمحمود کاشفی پور – استادوعضو هیئت علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

استفاده بیرویه ازکودهای شیمیایی درکشاروزی علاوه برزیان اقتصادی به دلیل شستشو و هدرروی این مواد به آبهای سطحی و زیرزمینی باعث نگرانیهای زیست محیطی درسطح جهان نیز گردیده است دراین مقاله تاثیر دو روش مختلف آبیاری برشسته شدن نیترات از طریق رواناب سطحی و زهاب زیرزمینی درمنطقه سبیلی دزفول مورد بحث و تفسیر قرارگرفته است دراین تحقیق که درسال ۱۳۹۰ به انجام رسیده است جهت تعیین میزان نیترات دررواناب مزارع تحت دوروش آبیاری از انتهاب مزارع درسه تکرار و پنج آبیاری نمونه گیری شده است همچنین جهت برداشت نمونه های زهاب ازظروفی پلاستیکی کوچک فیلتردار که درعمق توسعه ریشه قرارگذاشته شد استفاده گردید ونمونه ها جهت ازمایش به آزمایشگاه منتقل شد نتایج این تحقیق نشان داد که میزان انتقال نیترات دررواناب سطحی و زهاب زیرزمینی درروش آبیاری جویچه ای نسبت به روش آبیاری نواری بیشتر بوده است.