سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی شریفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
محمد حقیقی – استادیار دانشگاه صنعتی سهند تبریز
فرهاد رحمانی – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست، دانشگاه ص
سمیرا کریمی پور – کارشناس مهندسی شیمی

چکیده:

به منظور بهبود فرایند ریفورمینگ خشک متان، اثر افزایش تقویتکنندههای کبالتت و متب بتر نانوکاتالیست Ni/Al2O3-ZrO2 مورد ارزیابی قرار گرفت. این نانوکاتالیستها به روش سل ژل آماده سازی شتده و آنالیزهتا ی -XRD ، FESEM ، BET و FTIR جهت بررسی خواص این کاتالیستها بکار گرفته شدهانت د . آنتالیز XRD نشتان داد، مواد پراکندگی بالایی داشته یا فاز آمورف تشکیل دادهاند و زیرکونیا مانع از تشکیل ترکیبات اسپینل متب در ساختار کاتالیست شده است. تصاویر FESEM اندازه ذرات ریزتر و توزیع یکنواختتر و همچنین آنالیز BET سطح ویژه بیشتر کاتالیست Ni-Co/Al2O3-ZrO2 را تایید کردهاند. بررسی عملکرد کاتالیستها نشتان از بتالاتربودن بازدهی هیدروژن، منوکسیدکربن و تولید گاز سنتز با نسبت یک در این کاتالیست داشتته استت. فعالیتت بالاتر فلز کبالت در تجزیه متان به عنوان واکنش کنترلکننده فرایند، نقش اساسی در بهتر بودن نتتای نستبت به کاتالیست Ni-Cu/Al2O3-ZrO2 داشته، که به عنوان مثال به تولید گاز سنتز با نسبت یک میتوان اشاره کرد. بعلاوه، حضور زیرکونیا به سبب افزایش خاصیت بازی و پایدار کردن ساختار کاتالیستها، نقش مهمی در پایدار نگه داشتن فعالیت نانوکاتالیستهای سنتزی داشته است