سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

خانلار مشاری – کارشناس ارشد مهندسی عمران آب

چکیده:

در تقاطع همسطح گنجایش ترافیک هرخط به علت وجود تقاطع کاهش می باید، زیرا تعدادی ازماشین های هرخط باید در محل تقاطع توقف نموده و فرصت عبور به سایر ماشین های که می خواهند عرض خیابان را عبور نمایند بدهند. دراین قبیل تقاطع ها اغلب تصادفاتی اتفاق می افتد،بنابراین برای برطرف کردن اشکالات مزبور از تقاطع های غیرهمسطح یا چند سطحی استفاده می شود. بدین ترتیب گنجایش هرخط ثابت مانده و وسایط نقلیه باسرعت یکنواخت حرکت نموده وازبروز تصادف جلوگیری به عمل می آید. ودر تقاطع های که حجم ترافیک زیاد وهمچنین یک شاهراه بایک راه فرعی تقاطع نمایند، احداث تقاطع غیرهمسطح توصیه می شود.دراین دو دهه اخیر در استان های مختلف تقاطع های غیر همسطح بیشتری احداث شده و این امر موجب کاهش تصادفات وعدم اتلاف وقت رانندگان محترم وخیلی مزایای دیگر، ولی آنچه که در اجراء پیش آمده است بدون توجه به منظر شهری و توجه به ماندگاری این طرح های برای چندین سال، دیگر نمی تواند هزینه طرح معیار سنجش در اجرایی تقاطع غیرهمسطح به صورت رمپ خاکریزی شده و با دیواری پیش ساخته به مانند دیوار جداکننده درداخل شهر احداث شود و درحالی که همین تقاطع غیرهمسطح با رمپ و پایه بتنی که دارای زیبای وجلوه خوب برای یک طرح ماندگارمی باشد و از زیر رمپ بتنی نیز برای سایرموارد وخدمات شهری می توان استفاده کرده واین طرح و به مراتب بهتراز حالت رمپ خاکریزی شده می باشد.