سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید رمضان خانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور، گروه مهندسی سنجش از دور و فتوگرامتر
مهدی مختارزاده – استادیار، گروه مهندسی سنجش از دور و فتوگرامتری، دانشکده نقشه برداری د
محمودرضا صاحبی – استاد یار، گروه مهندسی سنجش از دور و فتوگرامتری، دانشکده نقشه برداری د

چکیده:

از آنجای که کشاورزی یکی از منابع کلیدی در تامین نیاز غذایی برای مردم هر کشور می باشد بنابراین ضرورت و اهمیت دسترسی به اطلاعات کشاورزی جهت مدیریت منابع و برنامه ریزی احساس می شود. در این مقاله دو دسته از رایج ترین روشهای طبقه بندی تصاویر شامل روشهای آماری و روش شبکه های عصبی بر روی داده های تک زمانه و چند زمانه پیادهسازی و نتایج حاصل ارزیابی شده است. براساس نتایج حاصل شده می توان گفت که روش های آماری با ورودی های چند زمانه نسبت به ورودی های تک زمانه دارای دقت مناسب تری می باشد ولیکن با کاهش عملکرد الگوریتم های طبقه بندی مواجه می شوند. در مقابل شبکه های عصبی با ورودی های چند زمانه دیگر با مشکلات روش های آماری مواجه نیستند و دارای دقت کمی بهتر( ۰٫۷۵ کاپا) نسبت به روش های آماری چند زمانه ( ۰٫۷۲ کاپا) می باشند