سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

صابر منصوری – کارشناس ارشد رشته تکنولوژی آموزشی
علی نوری – دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی

چکیده:

این پژوهش با هدف مقایسه مهارتهای تفکر انتقادی دانش آموزان مدارس هوشمند و مدارس عادی شهر تهران انجام شد روش پژوهش این مطالعه روش علی – مقایسه ای پس رویدادی و جامعه مورد مطالعه دانش آموزان سال سوم مقطع متوسطه و پیش دانشگاهی رشته ریاضی دبیرستانهای شهر تهران در سال تحصیلی ۸۸-۸۷ بود با استفاده ازروش نمونه گیری در دسترس یک مدرسه هوشمند و یک مدرسه عادی انتخاب و درهریک از این دو مدرسه ۵۰ نفر دانش آموز بصورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند ابزار مورد استفاده آزمون مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا بود که سه مهارت عمده تحلیل استنباط و ارزشیابی را می سنجد بطور کلی نتایج نشان داد که در همه مهارتها بین میانگین مهارتهای تفکر انتقادی دانش اموزان مدارس هوشمند و دانش آموزان مدارس عادی به نفع دانش اموزان مدارس هوشمند تفاوت معنادار وجود دارد.