سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

آنا منصورکیایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران- گروه زیست شناسی دریا
تورج ولی نسب – مرکز و تحقیقات شیلات ایران
غلامحسین وثوقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران- گروه زیست شناسی دریا
پرگل قوام مصطفوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران- گروه زیست شناسی دریا

چکیده:

در بررسی بر روی ۱۷۴ قطعه ماهی از ۵ گونه مختلف گیش ماهیان Carangidae) خلیج فارس و دریای عمان اتولیتهای (ساژیتا) آنها از ناحیه زیر آبششها خارج گردید و پس از شستشو پارامترهای مورفومتریک و ریخت- سنجی آن اندازه گیری شد . این پارامترها شامل بیومتری ماهیان (طول کل، طول استاندارد، طول چنگالی و وزن ) و طول اتولیت، عرض اتولیت، وزن اتولیت ساژیتای راست و چپ و بوده است. علاوه بر این نمای ظاهری ساژیتاها موقعیت شیار سولکوس و نحوه باز شدن این شیار در آنها مورد بررسی قرار گرفت . دادههای بدست آمده ارتباط معنی داری را بین اکثر پارامترها نشان می دهد .(P<0.05 همبستگی در پارامترها در بعضی از موارد تا ۹۹ % نیز بوده است. بطوریکه ارتباط معنی داری بین طول کل و وزن ماهی ، طول اتولیت و وزن اتولیت در بیشتر نمونه ها مشاهده شد . همبستگی بالایی بین اندازه اتولیت و اندازه ماهیان ، وزن اتولیت و وزن ماهی، وزن اتولیت و طول ماهی ، طول اتولیت و وزن ماهی، طول اتولیت راست و طول اتولیت چپ در ۵ نمونۀ بررسی شده مشاهده شد . بطوریکه با داشتن پارامترهای مربوط به اتولیت طول و وزن ماهی را می توان بدست آورد. نمای ظاهری اتولیت در این گونه ها از انو اع مخروطی ، ساژیتی شکل و نوک تیز بوده است . بیشترین اختلافات در وضعیت اتولیت مربوط به شکل دندانه های اتولیت است . از شکل ظاهری اتولیت و نوع دندانه ها و شاخصه های کلیدی گونه ای می توان به عنوان کلیدی برای شناسایی گونه ای استفاده کرد که یکی از اهداف این پروژه بود.