سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیه رستگار – دانشجوی دکتری دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی
مجید راحمی – استاد دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی

چکیده:

مقایسه تغییرات فیزیکوشیمیایی میوه های گرده افشانی شده و نشده خرمای شاهانی و پیارم میوه های گرده افشانی شده و نشده پیارم و شاهانی دو واریته ایرانی جهت بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی مورد مطالعه قرار گرفتند. میوه ها در مراحل کیمری، خلال، رطب و تمر جمع آوری و آنگاه قند و رطوبت، خاکستر، عناصر معدنی، اسیدیته، وزن میوه، طول و قطر و ترکیبات فنول و فلاونویید آنها طبق روشهای ذکر شده در منابع بررسی شد . نتایج نشان دادند که تفاوت معنی داری درخصوصیات مورد مطالعه مشاهده شد. میوه ها در مرحله خلال بیشترین وزن داشتند سپس کاهش یافت این کاهش وزن به دلیل از دست دادن رطوبت میوه می باشد. بیشترین کاهش در میوه پیارم ازمرحله رطب به مرحله تمر و در میوه شاهانی ازمرحله خلال به رطب و رطب به تمر بوده است. روند مشابهی اما با سرعت کمتر، در میوه های پارتنوکارپ مشاهده شد . میوه های گرده افشانی شده رشد سریعتری نسبت به میوه های گرده افشانی نشده داشتند به طوری که میوه های گرده افشانی نشده به مرحله تمر نرسیدند. با بالغ شدن میوه فنول، فلاونویید کاهش یافت اما کل مواد جامد محلول افزایش یافت. pH نیز در طی بلوغ افزایش نشان داد.