سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم صفاریها –
حسین آذرنیوند – کرج،بلوار چمران،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران،گروه احیا
علی طویلی – کرج،بلوار چمران،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران،گروه احیا

چکیده:

قرق یکی از مهمترین روشهای مدیریت پوشش گیاهی و چرا می باشد که اثر مستقیم برپوشش گیاهی، کیفیت علوفه و عناصر غذایی گیاهان دارد. در این تحقیق میزان تغییرات عناصر اصلی غذایی (نیتروژن، فسفر و پتاسیم) و فاکتورهای اسیدیته، ماده آلی و آهک در دو عمق ۳۰-۰ و ۶۰-۳۰ در خاک پای دوگونه شاخص,Salsola rigida,Stipa barbata تابستان در داخل و خارج قرق رود شور در منطقه زرند ساوه که به عنوان یک سایت در منطقه نیمه خشک می باشد انجام شد. در طول چهار ترانسکت ۳۰۰ متری با دو ترانسکت در داخل قرق و دو ترانسکت در خارج از قرق، نمونه برداری از خاک دو گونه از دو عمق ۰-۳۰ و ۳۰-۸۰ سانتی متر انجام شد. مقایسه میانگین عوامل و عناصر مذکور با آزمون دانکن انجام شد. نتایج اختلاف معنی داری را در بعضی عناصر و فاکتورها در داخل و خارج قرق نشان می دهد. از بین فاکتورهای مورد بررسی آهک اختلاف معنی داری را در خارج و داخل قرق نشان می دهد و بیشترین مقدار آن در سالسولا در خارج قرق و عمق ۰-۳۰ سانتی متر می باشد. همچنین پتاسیم نیز دارای تفاوت معنی دار می باشد و بالاترین مقدار را در استیپا در داخل قرق و عمق ۰-۳۰ دارا می باشد. در حالی که ازت در بین این دو گونه فاقد اختلاف معنی دار می باشد.علاوه بر این فسفر نیز اختلاف معنی داری را در داخل قرق در گیاه استیپا در عمق ۳۰-۶۰ سانتی متر نشان می دهد.