سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد کاشی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه صنعتی شاهرود
هادی قربانی – استادیار گروه آب و خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
صمد امامقلی زاده – استادیار گروه آب و خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
سیدعلی اصغر هاشمی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سمنان

چکیده:

شوری و اسیدیته آب و خاک از مهم ترین عوامل کاه ش دهنده کیغبت ارا ضی زراعی مح سوب می شوند این خصوصیات تحت تاثیر آب و هوا و مدیریت های مختلف زراعی قرار می گیرند آبیاری با آبهای شور و عدم استفاده ازاصلاح کننده های فیزیکی و شیمیایی در خاک ، سبب افزایش شوری و در نهایت باعث افت خصوصیات کیفی خاک می شود هدف از تحقیق حا ر بررسی و مقای سه شوری و اسیدیته خاک درعرصه های پروژه پخلش سلیلاب بر آبخلوانقوشه دامغان با ارا ی کشاورزی حاشیه آن بوده است منطقه مورد مطالعه با م احتی بالغ بر ۷۵۰ هکتار در شهرستان دامغان از استان سمنان واقع شده است برای انجام این تحقیق، نمونه برداری در دو منطقه انجام گرفت منطقه یل بلام احتی حدود ۰۷ هکتار که شام ارا ی سی گیری شده و سی گیری نشده بود و منطقه ۲ با م لاحت ۰۷ هکتلارکه در ارا ی زراعی مجاور منطقه ی واقع شده بود در هر منطقه ۵۷ نمونه برداشت شد و سلس شلوری و اسیدیته آنها در آزمایشگاه اندازه گیری شد نتایج تجزیه و تحلی آماری باستیاده از نرم افزار SPSS نشان دهنده تیلاوت معنلیداری در میزان شوری خاک بین مناطق کشاورزی و پخش سیلاب است ولی میزان این اختلاف در ارا ی سلی گیلری شده ن بت به ارا ی کشاورزی مقدار کمتری را نشان داده است که نشان از شلوری بلارتر ارا لی سلی گیلری شلدهن بت به ارا ی سی گیری نشده دارد میزان اسیدیته خاک مناطق کشاورزی کمی پایین تر از عرصه های پخلش سیلاب است ولی تیاوت قاب ملاحظه ای نشان داده نشده است و همچنین میزان اسیدیته در ارا ی سیل گیری شده اندکی کمتر از ارا ضی سیل گیری نشده است محدوده تغییرات اسیدیته و شوری خاک پروژه پخش سلیلاب در هلر دوحالت سی گیری شده و سی گیری نشده تغییرات کمتری را ن سبت به زمینهای کشاورزی اطراف نشان داده است کهمی تواند ناشی از اعمال مدیریت های نادرست در زمینهای کشاورزی باشد