سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پیام محمدپناهی – هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه
هاشم هاشمی پور – کارشناس ارشد تربی بدنی

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر مقایسه تعالی سازمانی در فدراسیون های فوتبال و بسکتبال بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان اعم از روسا ، معاونین و کارشناسان ا فدراسیون هایفوتبال و بسکتبال ست، که جامعه با نمونه برابراست و از پرسشنامه استاندارد ۵۰ سوالی تعالی سازمانی ) EFQM ) برای اندازه گیری ۹ معیار تعالی سازمانی شامل: رهبری، خط مشی و استراتژی ، کارکنان ، مشارکت ها و منابع ،فرایندها، نتایج مشتری ، نتایج کارکنان ، نتایج جامعه و نتایج کلیدی عملکرد استفاده گردید . میزان پایایی پرسشنامه ۷۹۵/ . برآورده شد. برای فرضیه های تحقیق از آزمون کلموگروف اسمیرنوف جهت برآورد نرمال بودنمتغیرها در فرضیه های تحقیق و همچنین از آزمون پارامتریک T و آزمون ناپارمتریک یو – من – وایتنی ، استفاده شد. نتیجه کلی تحقیق نشان داد که فدراسیون بسکتبال نسبت به فدراسیون فوتبال در جایگاه سازمانی بالاتری قرار دارد و معیارها به لحا امتیاز دهی عبارتند ا: ) ۱ رهبری ) ۱ نتایج جامعه ) ۷ نتایج کلیدی عملکرد ) ۱ مشارکت ها ومنابع و فرایند ها ) ۰ نتایج کارکنان ) ۸ نتایج مشتریان ) ۳ خط مشی و استراتژی ۶( کارکنان