سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا ملک نیا –
سیروس جعفری –
محمود گودرزی –
ابوالفضل فراهانی –

چکیده:

هدف تحقیق حاضر مقایسه تعالی سازمانی در اداره کل و ادارات تربیت بدنی استان لرستان براساس مدل تعالی سازمانی EFQM است. روش شناسی: روش بکار رفته در این بررسی از نوع توصیفی تحلیلی است که جامعه –آماری، ادارات تربیت بدنی استان لرستان، اعم از روسا، معاونین و کارمندان که تعداد آنها ۸۵ نفر بوده که با استفاده از ابزار پرسشنامه استاندارد ۰۵ سوالی انجام شده است. در این تحقیق، از آمارهای توصیفی برای طبقه بندی،تنظیم، محاسبه میانگین، انحراف استانداردها، درصدها، فراوانیها ونمودارهای مربوط به داده ها استفاده شده است . ودر ادامه از آمار استنباطی برای تجزیه وتحلیل یافته ها از طریق نرم افزار SPSS و Excel و برای تعیین نرمال بودنمتغیرها از ازمون کلموگروف اسمیرنوف و آنوا استفاده شده است. سطح معنی داری p≤. /۰۵ می باشد. یافته ها: بین مولفه رهبری و تعالی سازمانی با توجه به مقدار ۰/۰۲۹به دست آمده تفاوت معناداری وجود دارد و همچنین نتایج نشان می دهد که بین سایر موافه ها اعم از خط مشی و استراتژی ، کارکنان ، مشارکت ها و منابع ، فرایندها ، نتایجمشتری، نتایج کارکنان، نتایج جامعه، نتایج عملکردهای کلیدی تفاوت معنی داری مشاهده نشد. نتایج نشان می دهد که میانگین نمره تعالی سازمانی کل کارکنان ادارات تربیت بدنی استان لرستان براساس مدل EFQM برابر با ۵۵/۰۶ می باشد که در بین معیارهای نه گانه تعالی سازمانی، معیار فرآیندها دارای کمترین میزان و معیار رهبری دارای بیشترین میزان است. نتیجه گیری: نتایج کلی تحقیق بیانگر آن است که شهرستان بروجرد از نظرارزیابی تعالی سازمانی در بالاترین جایگاه و شهرستان کوهدشت در پایین ترین جایگاه قرار دارد