سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدامین مرآتی فشی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق
فتانه علیزاده مشکانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
پیمان اکبری –

چکیده:

با مطرح شدن عضویت ایران درسازمان تجاری جهانی و ورود رقبای خارجی به بازارهای مالی کشور بانکهای ایران نیازمند توسعه خدمات خود درراستای تغییرات تکنولوژیکی و روی آوردن به بانکداری الکترونیکی هستند این تحقیقات به مقایسه تطبیقی و رتبه بندی عوامل موثربراستفاده مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیک دربانکهای دولتی و خصوصی استان کرمانشاه ملی ملت و پاسارگاد پارسیان با استفاده ازمدل پیکاراینن می پردازد برای این منظور دراین تحقیق ازابزار پرسشناه ای استفاده شده که بین ۶۰۰ نفرازمشتریان بانکهای دولتی و خصوصی ملی ملت و پاسارگاد پارسیان بهصورت تصادفی ساده توزیع شده است روایی پرسشنامه توسط ۳ تن ازاساتید و پایایی پرسشنامه نیز با الفای کرونباخ ۰٫۸۴۵ و ۰٫۷۶۴ به ترتیب برای بانکهای دولتی و خصوصی بدست آمد. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد دوره مورد بررسی نیمه اول سال ۱۳۹۱ می باشد از ازمون T برای ازمون فرضیه ها از ازمون رگرسیون و فریدمن برای تاثیر و رتبه بندی عوامل پذیرش بانکداری الکترونیک از دیدگاه مشتریان استفاده شد هاست