سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالرضا شیخ الاسلامی – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدعلی آرمان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برنام هریزی حمل و نقل، دانشگاه علم و صن
حسن خاکسار – دانشجوی دکتری مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

معمولاٌبرای مقابله با پدیده یخبندان مخلوطی از شن و ماسه به عنوان ساینده و یک ماد هی شیمیایی (عمدتا نمک) جهت پایین آوردن دمای انجمادآب در محیط و در نتیجه ذوب یخ ها مورد استفاده قرار م یگیرد. انتخاب ماده ی شیمیایی مناسب با اقلیم هر محل بر اساس سلسله آزمای شهایی انجام م یشود، با این وجود هنوز اثراتجانبی منفی فراوانی از این عملیات به محیط زیست، راه، تسهیلات وابسته به راه و خودر وهای عبوری وارد م یشود. تا کنون آلترناتیوهای گوناگونی مورد بررسی قرار گرفته است، سنگ ماسه ی آهکی ر سدار یکی از این آلترناتیوها است که به نظر م یرسد مناسب ترین گزینه برای شرایط اقلیمی ایران باشد