سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

غلامرضا حمیدیان – عضو هیئت علمی گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبریز
مهدی مرادی – دانشجوی ارشد تغذیه دام و طیور، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
علی حسین خانی – اعضای هیئت علمی گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
حسین دقیق کیا – اعضای هیئت علمی گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده:

در این تحقیق استفاده از پسماندهای رستوران در جیره بره های پرواری و تاثیر آن بر جمعیت پروتوزوای شکمبه مورد بررسی قرارگرفت. پسماندهای رستوران در سطوح ۰، ۵۰ و ۱۰۰ درصد در جیره جایگزین جو شدند. جیره ها در سه نوبت و بصورت کاملا مخلوط در اختیار بره ها قرار می گرفت. بعد از طی دوره عادت دهی به منظور تعیین جمعیت پروتوزوایی، قبل از وعده خوراک دهی از مایع شکمبه به وسیله سوند معدی نمونه هایی اخذ گردید و با استفاده از لنز شیئی ۴۰ میکروسکوپ نوری جمعیت پروتوزوایی در شکمبه مورد بررسی قرار گرفته و به روش استاندارد و روتین با کمک لام نئوبار مورد شمارش قرار گرفت. نتایج شمارش و شناسایی پروتوزوآ در بین جیره ها نشان داد که جنس هولوتریش و دیپلودینیوم در جیره حاوی ۱۰۰ درصد پسماند جایگزین جو کاهش یافت (۰۵/۰P<). این در حالی است که جنس انتودینیوم و اپیدینیوم در این جیره ها افزایش نشان داد (۰۵/۰P<). همچنین نتایج بیانگر این است که با افزایش میزان استفاده از پسماند رستوران در جیره، تعداد پروتوزوآی جنس افریوسالکس کاهش نشان می دهد (۰۵/۰P<). به طور کلی افزایش پسماند رستوران در جیره منجر به افزایش جمعیت کل پروتوزا در شکمبه گردید (۰۵/۰P<).