سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین خانمحمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
رضا افشین شریفان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
شهرام کریمی – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

تخمین تبخیر و تعرق گیاه مرجع (ETo) دربررسی بیلان آب، مدیریت منابع آب و برنامه ریزی آبیاری ضروری می باشد. این تحقیق به منظور مقایسه نتایج حاصل از روشهای دمایی (حرارتی) برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع با مدلهای شبکه عصبی مصنوعی معادل آنها انجام شده است. دراین مطالعه با استفاده از داده های هواشناسی روزانه ایستگاه سینوپتیک کرمان طی سالهای ۲۰۰۰تا۲۰۰۹ میلادی، تبخیر و تعرق گیاه مرجع با روشهای هارگریوزـسامانی و فائو ـ ۲۴ بلانی کریدل محاسبه گردید. سپس برای هرکدام از روشهای فوق با توجه به داده های ورودی بهترین مدل شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چندلایه طراحی و انتخاب شد. درنهایت با توجه به معیارهای خطای تخمین استاندارد و ضریب کارایی مدل مشخص گردید شبکه های عصبی مصنوعی، تبخیر و تعرق گیاه مرجع را با خطای کمتری نسبت به روش تجربی معادل تخمین می زنند.