سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

معصومه احمدی پری – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست دانشگاه تهران
مرتضی دیناروندی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از ابزار های مفید برنامه ریزی محیط زیست شهری برای شناسایی و اندازه گیری میزان آثار در محیط زیست شهری جای پای اکولوژیکی می باشد. از آنجایی که که اقدامات و تغییرات فیزیکی و اجتماعی محلات و نواحی شهری عامل اصلی افول، یا بهبود کیفیت محیط زیست کل شهرها و مناطق پیرامون است، لذا در این تحقیق سعی شده است جای پای اکولوژیکی برای محلات شهری محاسبه و مقایسه شود. از اینرو جای پای اکولوژیکی دو محله نازی آباد و الهیه محاسبه و مقایسه گردید. نتایج نشان داد جای پای اکولوژیکی محله الهیه برابر ha 33/6 زمین به ازای هر نفر و جای پای اکولوژیکی محله نازی آباد ha 49/4 زمین به ازای هر نفر می‌باشد. می‌توان گفت محله الهیه و نازی آباد سهم زیادی از مصرف را به خود اختصاص داده و از طرفی نتایج نشان می دهد که سهم جای پای اکولوژیکی محله الهیه بیشتر از محله نازی آباد می باشد، که این مسئله مبین این است که محلات شمالی تهران جای پای اکولوژی بیشتری نسبت به محلات پایین تهران دارند .