سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش سراسری صنعت خودرو

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی ملکی – دانشجویان کارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی
علی فلاحتی – دکتری اقتصاد
سراج الدین محبی اسفلی – دکتری مدیریت بازرگانی
پیمان اکبری – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

نخستین و مهمترین اصل بازاریابی تمرکزبرنیازها و خواسته های مشتریان است مشتری و جلب رضایتمندی او از موضوعات کلیدی است که دردنیای رقابتی حاضر می تواندموجبات ترقی یک شرکت را فراهم آورد بدون توجه به این اصل شرکت ها درمحیط رقابتی امروز قادربه ادامه حیات نخواهند بود هدف این تحقیق پاسخ به این پرسش است که آیا بین رضایتمندی مشتریان فروش ویژگیهای خوئدرو خدمات پس از فروش از محصولات سایپا و ایران خودرو درشهرکرمانشاه تفاوت معنی داری وجود دارد یا خیر؟ تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی – پیمایشی است جامعه آماری این تحقیق شهرکرمانشاه را شامل میشود شیوه نمونه گیری تحقیق نمونه گیری تصادفی سادها ست دراین تحقیق برای جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه استفاده شده کهدرمجموع ۲۰۰ پرسشنامه تکثیر و توزیع گردید که پس از بررسی و حذف ۶۰ پرسشنامه نامناسب درنهایت از اطلاعات مربوط به ۱۴۰ پرسشنامه استفاده شد که حجم نمونه آماری تحقیق را شامل می شود روایی پرسشنامه از طریق صوری توسط ۳ تن از اساتید دانشگاه و پایایی آن با آلفای کرونباخ برای رضایتمندی مشتریان از محصولات سایپا برابر ۰/۷۰۰ و برای ایران خودرو ۰۸۱۲ نشان داده شد.