سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا احمدیان – دکتری شهرسازی
منا فتحعلی بیگلو – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری

چکیده:

توسعه پایدارکه به عنوان پارادایم فکری غالب قرن حاضر مطرح شده است درارتباط با شهرها که روزبروز با افزایش جمعیت و دست اندازی بیشتر به محیط طبیعی اطراف همراه هستند ازاهمیت ویژه ای برخوردار می گردد درایران توسعه مذکور دردو دوره تاریخی پهلوی هم زمان با انجام اصلاحات ارضی و اوایل جمهوری اسلامی درنتیجه مهاجرت های گسترده از روستا به شهر اتفاق افتاد از انجایی که شکل غالب توسعه شهری درکشور توسعه افقی دراراضی اطراف شهر بوده است ضرورت بررسی نحوه تعامل این توسعه با محیط پیرامون شهربیش ازپیش مشخص میگردد براین اساس شهرزنجان به عنوان پایلوت مطالعاتی پژوهش حاضر انتخاب شده است تانحوه تعامل توسعه شهرمذکور درادوار مختلف با محیط بیعی احاطه کننده آن کوه رودخانه باغات و .. بررسی گردد.