سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نرجس قزلسفلو – دانش کارشناسی ارشد رشته مرتعداری باشگاه آزاد اسلامی واحد نور
سیده خدیجه مهدوی – اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
سید علی حسینی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
قاسمعای ابرسنجی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

چکیده:

پوشش گیاهی و خاک از اجزای یک اکوسیستم مقطعی هستند که یک سیستم پیچیده مرتبط به هم بود که یک رابطه علت و معلولی بر آن‌ها حاکم است و هر یک به عنوان عامل مهم اثرگذار بر دیگری است که گیاهان برای رشد و نمو کاملاً به آب و و مواد معدنی خاک وابسته بود و متقابلاً پس طی مراحل رشد و نمو و پایان حیات توسط موجودات خاک تجزیه شده و در تأمین مواد فیزیکی و شیمیایی خاک نقش بسزایی دارد. هدف از این تحقیق نیز مقایسه عناصر K FP FN در خاک دوگونه مرتعی Artemisia sieberi و Salsola dendroides و خاک منطقه شاهد است. پس از شناسایی رویشگاه های این دو گونه در منطقه تیل پاپا، در انتهای فصل و رویش نمونه‌برداری در مناطق معرف هر رویشگاه به روش تصادفی-سیستماتیک از خاک انجام شد. همچنین نمونه‌برداری از مناطق شاه ( بدون گونه) برداشت و سپس خصوصیات نیتروژن، فسفر و پتاسیم خاک اندازه‌گیری شد. پس از بررسی داده‌ها، تجزیه تحلیل آن‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام شد. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از اینست که در هر دو گونه مقدار نیتروژن در زیر گیاه و مقدار فسفر در زیر Sa.dendroides بیشتر از منطقه شاهد است. مقدار پتاسیم نیز در خاک هر دو گونه تفاوت معنی دار با منطقه شاهد نشان نداد. خاک زیر بوته‌ها به دلیل داشتن در صد نیتروژن پیش که از حاصلخیزی بیشتری برخوردارند که این مطلب فوق گویای برگشته قابل‌توجه ازت از طریق لاشبرگ می‌باشد. نتایج حاکی از اینست که این دو گونه تفسیر بالایی به افزایش مقدار ازت N در خاک پیرامون بوته دارند.