سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی پزوهشهای آبزیان و اکوسیستم های آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میر روح اله اکبری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه،مازندران،ایران
بابک مقدسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه،مازندران،ایران
سید محمد وحید فارابی – پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
ابوالقاسم روحی – پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

چکیده:

بررسی ترکیب جمعیتی گروه های مختلف فیتوپلانکتون و رژیم غذایی ماهی کپور نقره ای Hypophthalmichthys molitrix اب بند منطقه مرکزی استان مازندران نشان داد که از ۵۰ گونه فیتوپلانکتون گروه باسیلاریوفیتا و ائوگلنوفیتا بترتیب با ۱۱،۱۸،۱۹ و ۲ گونه مشاهده شدند نتایج تجزیه و تحلیل اماری نشان داد بین ترکیب گونه ای گروه های مختلف فیتوپلانکتونی در اب بندانها اختلاف معنی داری وجود نداشته ۰/۰۵<p تحت ازمون دانکن و تنوع گونه ای فیتوپلانکتون ها در اسفندان محمد اباد و عرب محله طی مدت مطالعه بترتیب ۴۷،۴۴ و ۴۱ گونه بود گروه باسیلاریوفیتا با ۳۹% بیشترین میزان حضور فیتوپلانکتونی در سه اب بندان مورد بررسی ۱۰۹±۰٫۷۷×۱۰۹×۲٫۳۱ سلول در متر مکعب بود حداکثر تراکم فیتوپلانکتون تغذیه شده در ابتدا و انتها روده ماهیان مورد بررسی مربوط به گروه کلروفیتا به ترتیب با ۷۷%و ۶۶% حضور بود در نتیجه ماهی کپور نقره ای بیشتر از گروه کلروفیتا و باسیلاریوفیتا نسبت به گروه سیانوفیتا و اوگئوفیتا تغذیه می کند