سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جواد واثقی امیری – دانشیار دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
نوید صابر نعیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه،دانشگاه شمال آمل

چکیده:

خرابی پیشرونده بصورت گسترش خرابی دریک سازه ازیک المان به المان دیگر بطوریکه درنهایت منجر به خرابی کل سازه و یا بخش عمده ای از آن می شود تعریف می شود دربسیاری از مقالات دیده میشود که به منظور بررسی سازه ها درابرابر خرابی پیشرونده ازمدلهای دو بعدی بجای مدلهای واقعی سه بعدی استفاده م یکند دراین تحقیق قصدداریم تا بااستفاده از روش مسیرهای جایگزین و تحلیل استاتیکی غیرخطی به مقایسه تحلیل دو بعدی و سه بعدی دریک سازه قاب خمشی فولادی بپردازیم و بررسی کنیم که استفاده ازمدلهای دوبعدی بجای مدلهای سه بعدی تاچه اندازه م یتواند رفتار واقعی سازه را منعکس کند پس از تحلیل سازه ها درمقابل خرابی پیشرونده مشاهده شد که دربسیاری ازحالات نتایج تحلیل دوبعدی و سه بعدی باهم تفاوت دارند و دراکثرآن موارد تحلیل های سهبعدی خرابی های بیشتری را درسازه نشان میدادند.