سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جواد حیدری – کارشناس ارشد سازههای آبی، دانشگاه ارومیه، دانشکده مهندسی آب
مجید منتصری – استادیار، دانشگاه ارومیه، دانشکده مهندسی آب

چکیده:

تولید دادههای مصنوعی جریان رودخانهای، توجه هیدرولوژیستها را برای سالهای زیادی به خود جلب کرده بود بهمین جهت تعداد زیادی از مدلها برای تولید جریانهای ماهیانه و سالیانه در طی دهههای گذشته توسعه داده شد. فرآیندتولید داده مصنوعی عبارتست از تولید سری دادههای متناوب هیدرولوژی که احتمال رخداد آن در آینده وجود دارد. این سری از دادهها که به طور عمده در سطح ماهیانه میباشند، بطور وسیعی در طراحی سیستمهای ذخیره منابع آب و مطالعه عملکرد آنها، برای رسیدن به قابلیت اعتماد و اطمینان مورد نظر و فهم تغییرات عملکرد سیستم در آینده، استفاده میشود. به هر حال برای رسیدن به نتایج دقیق و واقع بینانه، لازم است که جریانهای متوالی تولید شده خصوصیات آماری داده های تاریخی را هم در سطح سالیانه و هم سطح ماهیانه (میانگین، واریانس، ضریب همبستگی و …) حفظ کنند. لذا انتخاب یک مدل مناسب که بتواند شرایط بالا را به خوبی تولید کند، یکی از چالشهای محققین منابع آب میباشد. در مدل کردن رفتار سیستمهای مختلف هیدرولوژی هرچه دادهها بیشتر باشد، مدل به شرایط طبیعی نزدیکتر است و استفاده از آن در مسایل منابع آب منجر به نتایج دقیقتر میشود. اما دادههای ثبت شده برای پدیده های هیدرولوژیکی معمولا دارای سابقه آماری بسیار کوتاه هستند، که بعنوان یک نمونه آماری مطرح بوده و این نمونه آماری نمی تواند معرفی دقیق برای یک سیستم هیدرولوژیک با عمری چندین هزار ساله باشد. در این مطالعه برای رودخانه باراندوزچای واقع در غرب حوضه دریاچه ارومیه ۱۰۰۰ سری داده مصنوعی با استفاده از روش توماس – فایرینگ تولید شد و سپس سیستم مخزن ذخیره رودخانه مذکور بازای دادههای مصنوعی تولید شده و دادههای تاریخی شبیه سازی شده و نتایج به دست آمده با هم مقایسه شدند