سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبداله روحانی حاجی آقا – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه هرمزگا
عادل عساکره – استادیار و مدرس دانشگاه هرمزگان

چکیده:

در این تحقیق مقادیر فشارهای لازم برای پایداری جبهه کار تونل دایره ای در هشت نوع خاک با مشخصاتc وφ مختلف با استفاده از روشهای تحلیلی محاسبه شده و با مقادیر بدست آمده از روشهای عددی مقایسه شده است. در هر دو روش تحلیلی و عددی فرض برآن بوده است که ازجریان آب بداخل تونل جلوگیری بعمل آمده و فقط فشار هیدروستاتیک آب در جبهه کار وجود دارد. روشهای تحلیلی مورد استفاده بر پایه مطالعات صورت گرفته توسط Anagnostou&Kovari و Leca&Dormiux می باشد. در روش Anagnostou&Kovari تاثیر فشار آب در فشار پایداری جبهه کار بطور مستقیم لحاظ شده است اما در روش Leca&Dormiux تاثیر فشار آب با اضافه کردن فشارهیدروستاتیک به فشار پایداری در حالت خشک اعمال می گردد. برای محاسبه عددی مقدار فشار لازم برای پایداری جبهه کار از نرم افزار اجزای محدود ABAQUS 6.7 استفاده شده است. مدلسازی تونل بصورت سه بعدی انجام شده و مدل رفتاری مورد استفاده برای رفتار خاک مدل موهر کولمب می باشد.