سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

غلامرضا بناگر – مربی گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
حسین رحمانی – استادیار گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سمانه گل محمدی – دانش آموخته کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحق
داریوش مقدس – کارشناس ارشد محیط زیست، اداره کل محیط زیست استان مازندران

چکیده:

تحقیق حاضر، به منظور اندازه گیری و مقایسه فلز سنگین کادمیم در بافت کبد و عضله گونه سیاه ماهی (Capoeta capoeta) در بهار ۱۳۸۹ در رودخانه تجن استان مازندران انجام شد. نمونه های ماهی بکمک دستگاه الکتروشوکر از ۴ ایستگاه مختلف صید شد. جهت استخراج فلز از بافت کبد و عضله ماهیان از روش هضم شیمیایی با استفاده از دستگاه ماکروویو و دستگاه جذب اتمی استفاده شد بررسی واریانس ها بر اساس تست لون در مورد بافت عضله سیاه ماهی نشان داد که فلز کادمیم دارای واریانس های یکنواخت میباشد (ANOVA,P<0/05 ) بررسی نتایج بدست آمده توسط جذب اتمی عناصر نشان داد که تجمع فلز سنگین در گونه مورد بررسی در بافت کبد بیشتر از بافت عضله است (ANOVA,P<0/05 ) مقایسه نتایج بدست آمده با استاندارد جهانی نظیر سازمان بهداشت جهانی، نشان داد که غلظت عنصر کادمیم در بافت کبد و عنصر کادمیم در عضله گونه ماهی مورد بررسی بالاتر از حد استاندارد می باشد.