سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد پردل – دانشجوی کارشناسی مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی فرخاری – دانشجوی کارشناسی مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان
احسان محمدی – دانشجوی کارشناسی مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان
عباس رضایی استخروئیه – دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز و عضو هیات علمی

چکیده:

تبخیر و تعرق مرجع یکی از پارامترهای تعیین کننده در محاسبه نیاز آبی گیاه و همچنین برنامه ریزی آبیاری است. برای محاسبه این پارامتر از روش های مختلفی استفاده می شود که شامل دو دسته روش مستقیم(لایسیمتری) و روش های غیر مستقیم(فرمول های تجربی) می شود. در تحقیق حاضر تبخیر- تعرق مرجع (ET0) با استفاده از روش تشت تبخیر و با ضرایب تشت(Kp) محاسبه شده به وسیله معادلات مختلف ارائه شده نظیر اورنگ، کونیکا و آلن – پروت به صورت روزانه محاسبه گردیده و سپس با تبخیر- تعرق محاسبه شده به وسیله معادله فائو- پنمن- مونتیث مقایسه گردید. بررسی های آماری نشان داد که استفاده از فرمول های فوق در برآورد تبخیر- تعرق روزانه در منطقه کرمان از دقت قبولی برخوردار نیست.