سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ادریس رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
محمدرضا رمضان پور – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه تربی بدنی و علو ورزشی، م

چکیده:

گرم کردن بدن یکی از عامل های بسیار مهم در بهبود عملکرد ورزشی به شمار می رود. تاکنون پژوهشی تاثیرات ماساژ ورزشی و کشش ایستا را بر بخشهای قدامی و خلفی اندام تحتانی قبل از اجرا بر عملکردتعادل پویاوانعطاف پذیری تکواندوکاران را مورد بررسی قرار نداده است. چون در ورزش تکواندو قدرت انفجاری، تعادل و انعطاف پذیری از عوامل بسیار مهم هستند، بنابراین پژوهشی با عنوان مقایسه تاثیر ماساژ و کشش ایستا بر تعادل وانعطاف پذیری می تواند بسیار ضروری باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین بررسی تأثیر ماساژ ورزشی ، کشش ایستاو استراحت غیر فعالقبل ازاجرا بر اندام تحتانی بر تعادل و انعطاف پذیری تکواندوکاران جوان انجام شد. بدین منظور تعداد ۱۷ تکواندوکار جوان ایلام با میانگین سنی ۲۰/۱۲ سال وزن ۶۶/۰۱ کیلوگرم و قد ۱۷۹/۳سانتیمتر، سانتیمتر، به طور داوطلبانه در تحقیق حاضر شرکت کردند. روش مطالعه در این تحقیق از نوع نیمه تجربی بود و از روش متعادل متقاطع استفاده شد و از سه روش مداخله ] ماساژ، استراحت و کشش ایستا [ استفاده و اندازه گیریآزمونهای تعادل و انعطاف پذیری به وسیله )سیستم بایودکس و تخته انعطاف( انجام شد. در ابتدا آزمودنیها پس از انجام یک گرمکردن استاندارد آزمونهای تعادل و انعطاف پذیری را در پیشآزمون انجام داده و سپس بلافاصلهبه مدت ۱۵ دقیقه یکی از سه روش مداخله )ماساژ، استراحت، کشش ایستا( اعمال شد و مجددا در پس آزمون همان آزمونها را تکرار کردند. از نرم افزار spss جهت تجزیه تحلیل آماری استفاده شد و از آزمون تی همبسته و –آنوا استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین تعادل پس از ۱۵ دقیقه ماساژ ورزشی افزایش و بعد از ۱۵ کشش ایستا کاهش یافت و استراحت بی تاثیر بود همچنین ۱۵ دقیقه کشش ایستا و ۱۵ دقیقه ماساژ ورزشی تاثیر مثبتی بر میانگین انعطاف پذیری داشتند و استراحت اثر منفی بر میانگین انعطاف پذیری داشت. نتایج پژوهش حاظر با نتایج پژوهش های گذشته مطابقت داشت