سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

رویا ارباب تفتی – موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، ایران
عزیز شیخی گرجان – موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، ایران
رضا دامغانی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
غلامرضا گل محمدی – موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، ایران

چکیده:

زنجرک خرما آفت کلیدی خرما در استان کرمان است. سمپاشی هوایی با دیازینون روش مرسوم کنترل در منطقه است. با توجه به طیف وسیع کشندگی و نحوه کاربرد، خطرات زیادی برای محیط زیست، انسان و سایر عوامل غیرهدف وجود دارد که بررسی حشرهکشهایی از گروههای کم خطر و با غلظت کمتر را ضروری می نماید. در این تحقیق اثر تیمارهای کلرپیریفوس متیل (رلدان EC400) 1 در هراز ، فنیتروتیون (EC500)1 در هراز ، کلرپیریفوس اتیل (EC408) 2/5 در هراز ، دیازینون (EC600) 2 در هزار از گروه فسفر آلی و آزادیراکتین (نیمارین EC1500) 2 در هزار از حشرهکش های گیاهی، اسپیرومسیفن (اوبرون SC240) 0/5 در هزار از کتو-انول ها، پیریدالیل (سومی پلو EC450) 0/5 در هزار از حشرهکشهای طبقهبندی نشده و شاهد (بدون سم -پاشی) در نخلستانی در شهرستان بم در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۸ تیمار و ۳ تکرار بررسی شدند. جمعیت پوره ها و شدت تغذیه قبل از تیمار، ۳ و ۷ و ۱۴ روز پس از تیمار ارزیابی شد. بررسی درصد تاثیر نشان داد که ت یمارها در روزهای مختلف نمونه برداری اختلاف کاملا معنی داری دارند. فنیتروتیون (۸۸/۲-۷۷/۰۲%) دارای بیشترین درصد کارایی و کلرپیریفوس اتیل (۳۵/۴۴-۲۸/۵۵%) و اسپیرومسیفن (۲۹/۶۵-۱/۱۹) از کمترین درصد کارایی برخوردار بودند. در روز سوم تیمارها به ترتیب کارایی عبارت بودند از فنیتروتیون (۸۸/۲۰%)، دیازینون (۸۵/۹۷%)، پیریدالیل (۸۵/۲۶%)، کلرپیریفوس متیل (۷۵/۷۸%)؛ آزادیراکتین (۶۶/۷۹%)، کلرپیریفوس اتیل (۳۵/۴۴%) و اسپیرومسیفن (۲۹/۶۵%) درحالیکه در روز هفتم این ترتیب عبارت بود از فنیتروتیون (۷۷/۰۲%)، کلرپیریفوس متیل (۷۳/۷%)، آزادیراکتین (۶۷/۷۷%)، پیریدالیل (۴۷/۶۶%)، دیازینون (۴۵/۱۴%)، کلرپیریفوس اتیل (۲۸/۵۵%) و اسپیرومسیفن (۱/۱۹%)