سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سپیده سادات آقازاده نایینی – کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه آزاد اسلام
صدیقه فاطمی – دانشیار، دکترای نماتد شناسی گیاهی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور.

چکیده:

نماتد طلایی سیبزمینی از آفات بسیار جدی سیبزمینی محسوب میشود که در حال حاضر در بعضی مزارع استان همدان، یکی از عوامل کاهش محصول بهحساب میآید. بهدلیل بروز مشکلات مختلف زیست محیطی و مصرف بیرویهسموم شیمیایی و نماتدکشها، بهکارگیری ترکیبات گیاهی در مدیریت نماتدها مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق تاثیر عصاره گیاهان کلم بروکلی و کانولای روغنی رقم تجاری هائولا روی فعالیت لارو و تفریخ تخم نماتد در شرایطآزمایشگاهی و همچنین ضد عفونی خاک آلوده به نماتد توسط اندامهای تر هوایی گیاهان کلم بروکلی، کانولای روغنی و گندم ، در شرایط گلخانهای مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد عصاره گیاهان براسیکا بیش از ۰۸ % لاروها را فلج کرده و تفریخ تخم ها را بیش از ۰۸ % کاهش داد. بیوفیومیگاسیون خاک باعث شد وزن گیاهان افزایش یافته و جمعیت نهایی نماتد بیش از ۰۸ % کنترل شود