سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ماریا محسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان
سعید مشکینی – گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی دانشگاه ارومیه
امیر توکمه چی – گروه بیوتکنولوژی و پاتوبیولوژی دانشگاه ارومیه

چکیده:

هدف از انجام این مطالعه مقایسه تاثیر پروبیوتیک Lactobacillus casei و Saccharomyces cerevisiae برشاخصهای رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان بود برای این منظور ۱۰۵۰ قطعه ماهی با میانگین وزنی ۲۷±۲ گرم از یکی ازمزارع ارومیه خریداری و به مدت ۱۰ روز با شرایط ازمایشگاهی سازگاری شدند پس از سازگاری ماهیان به هفت تیمار و هر تیمار شامل سه تکرار به ترتیب زیر تقسیم شدند . تیمار ۱ شاهد ، تغذیه با غذای تجاری، تیمار ۲ تغذیه با غذای حاوی ۷ ۱۰ CFU/g لاکتوباسیلوس کازئی تیمار ۳ تغذیه با غذای حاوی ۷ ۱۰ CFU/g مخمر ساکارومایسیس سرویسیه تیمار ۴ تغذیه با غذای حاوی ۷ ۱۰CFU/g مخمر تیمار شده با ۲ مرکاپتواتانل یا ۲ME تیمار ۵ تغذیه با غذای حاوی ۷ ۱۰CFU/g لاکتوباسیلوس کازئی و ۷ ۱۰CFU/g مخمر تیمار ۶ تغذیه با غذای حاوی ۷ ۱۰CFU/g لاکتوباسیلوس کازئی و ۷ ۱۰CFU/g مخمر تیمار شده با ۲ME و تیمار ۷ تغذیه با ۲۵mg/gBW اکسی تتراسایکلین، درهر تکرار ۵۰ قطعه ماهی به صورت تصادفی قرار داده شد و به مدت ۴۵ روز با جیره های فوق تغذیه شدندو در نهایت شاخصهای رشد برای هر گروه به صورت مجزا محاسبه شد.