سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مونا خیاط زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه شهید چمران اهواز
داریوش نباتی احمدی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید چمران اهواز
حمید رجبی معماری – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدرضا عبداللهی – استادیار گروه اصلاح نباتات دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

به منظور دست یابی به ژنوتیپ مناسب و محیط غذایی مؤثر جهت باززایی گیاه اسفناج، پاسخ ریزنمونه برگ از بذر های دو ژنوتیپ Orai و Viroflay بر روی محیط کشت پایه MS با ترکیبات متفاوت از هورمون های IAA و GA3 بررسی شد. آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی اجرا شد. نتایج نشان داد که بیشترین میزان کالوس دهی برای هر دو رقم در محیط حاوی ۸/۵ میلی گرم در لیتر IAA در ترکیب با ۰/۳۴ و ۳/۴ میلی گرم در لیتر GA3 می باشد . پس از انتقال کالوس ها به محیط باززایی حاوی IAA و GA3 به ترتیب با غلظتهای ۲ و ۳/۴ میلی گرم در لیتر، کالوس های تولید شده بر روی محیط حاوی ۸/۵ میلی گرم در لیتر IAA در رقم Viroflay تولید گیاهچه نمودند.