سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

الفت گنجی بیدمشک –
علی عطافر –
آرش شاهین –
نازنین میربد –

چکیده:

طراحی و تدوین نظام کارآ و اثربخش سنجش عملکرد درحوزه مدیریت زنجیره تامین ازجمله عوامل کلیدی دررقابت پذیری سازمان های تولیدی و خدماتی است هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسه تاثیر مدیریت زنجیره تامین بربهره وری دو شرکت عمده تولیدخودرو یعنی ایران خودرو و پارس خودرو بود بدین منظور بهره وری براساس دو معیار کارایی و اثربخشی سنجیده شد معیار کارایی براساس ۸ متغر تعادل خواب سرمایه مزیت رقابتی هزینه جاری ضایعات انجام به موقع تعهدات حاشیه سود و زمان تولید و معیار اثربخشی براساس ۸ متغیر سرعت عملکرد سیستم اطلاعات هعدم اطمینان حداقل موجود میزان هماههنگی انعطاف پذیری ارضا نیاز مشتریان و اعتماد و احترام متقابل سنجیده شد حجم نمونه آماری ۱۴۰ آزمودنی بود که به شکل تصادفی ساده انتخاب شدند. این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی بود و جهت گردآوری داده های پژوهش پرسشنامه محقق ساخته مورد استفاده قرارگرفت ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه اثربخشی و کارایی شرکت ایران خودرو به ترتیب برابر ۰/۷۳۱ و ۰/۷۹۷ و برای پرسشنامه اثربخیش و کارایی شرکت پارس خودرو به ترتیب برابر ۰/۷۹۱ و ۰/۷۲۲ بود