سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین مظفری – دانشجوی مقطع دکتری فیزیولوژی گیاهی بخش زیست شناسی، دانشگاه شهید باهن
زهرا اسرار – دانشیار بخش زیست شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
فرخنده رضا نژاد – دانشیار بخش زیست شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
شهرام پور سیدی – استادیار بخش زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

سمیت نیکل بر فرایندهای فیزیولوژیک گیاهان تاثیر دارد. در تحقیق انجام شده، تاثیر دو لیگاند معدنی و آلی کلسیم و L – هیستیدین بر شاخصهای جوانهزنی بذر و رشد گیاهچه سه رقم گوجهفرنگی شامل ۳ Cal-jN EarlyUrbana Y و PetoearlyCH تحت تنش نیکل، مطالعه گردید. تیمارها حاوی ۰ و ۳۰۰ میکرومولار کلریدکلسیم، ۰ و ۳۰۰ میکرومولار هیستیدین و ۰ ، ۱۵۰ و ۳۰۰ میکرومولار سولفاتنیکل II بودند. نتایج نشان داد که دو لیگاند مذکور در رقم ۳ Cal-j N تحت غلظتهای ۱۵۰ و ۳۰۰ میکرومولار نیکل، موجب بهبود شاخصهای درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی در روز AVG) شده است. سطوح ۱۵۰ و ۳۰۰ میکرومولار نیکل تاثیری بر رشد طولی هیپوکوتیل رقم EarlyUrbanaY نداشتند، اما در رقم PetoearlyCH موجب مقاومت به دو سطح نیکل شدند و میزان این شاخص افزایش معنیداری داشت. در رقم EarlyUrbanaY 150 میکرومولار نیکل موجب افزایش رشد طولی ریشهچه شده است و تاثیر دو لیگاند مشاهده نمیشود. هیستیدین در شرایط بدون تنش در هر سه رقم موجب افزایش این شاخص شده است. بنابراین دو لیگاند دارای تاثیر چشمگیری بر رشد و جوانهزنی سه رقم تحت تنش داشته، اما تاثیر آنها بسته به نوع رقم، مرحله رشد گیاه و شدت تنش متفاوت می باشد.