سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا رمضانپور – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهشد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
ادریس رحیمی – دانشجوی کارناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
امیر مقدم – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

چکیده:

فعالیت مقدماتی گرم کردن توسط ورزشکاران برای افزایش ظرفیت فیزیولوژیکی و روانی آنها قبل از تمرین یا مسابقه انجاممی_شود. ماساژ قبل از مسابقه میتواند به عنوان یک روش گرمکردن، مفید باشد و عنوان شده است که گاهی اوقات به عنوان یککمک کننده ارگوژنیک قبل از اجرا بکار گرفته میشود. کشش ایستا به عنوان بخشی از گرم کردن برای انجام فعالیت ورزشی وتمرین با هدف افزایش دامنه حرکت در مفاصل مختلف برای بهینه کردن عملکرد و کاهش خطر ناشی از آسیب کاربرد وسیعیدارد. تاکنون پژوهشی تاثیرات ماساژ ورزشی و کشش ایستا را بر بخشهای قدامی و خلفی اندام تحتانی قبل از اجرا بر عملکردتوان انفجاری و تعادل پویای تکواندوکاران را مورد بررسی قرار نداده است. چون در ورزش تکواندو توان انفجاری، تعادل و ازعوامل بسیار مهم هستند، بنابراین پژوهشی با عنوان مقایسه تاثیر ماساژ و کشش ایستا بر توان انفجاری و تعادل می تواند بسیارضروری باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین بررسی تأثیر ماساژ ورزشی، کشش ایستا و استراحت غیر فعال قبل از اجرا بر اندامتحتانی بر توان انفجاری و تعادل تکواندوکاران جوان انجام شد. بدین منظور تعداد ۲۳ تکواندوکار جوان مرد با میانگین سنی (۲۰/۲۱) سال، وزن (۶۶/۰۱) کیلوگرم و قد (۱۷۹/۳) سانتیمتر، به طور داوطلبانه در تحقیق حاضر شرکت کردند. روش مطالعه در این تحقیق از نوع نیمه تجربی بود و از روش متعادل استفاده شد و از سه روش مداخله [ماساژ، استراحت و کشش ایستا] استفاده و اندازهگیری آزمونهای تعادل و توان انفجاری به وسیله (سیستم بایودکس و آزمون پرش طول ایستاده) انجام شد. درابتدا آزمودنیها پس از انجام یک گرمکردن استاندارد آزمونهای تعادل و توانفجاری را در پیشآزمون انجام داده و سپس بلافاصله به مدت ۲۰ دقیقه تحت تاثیر یکی از سه روش مداخله (ماساژ، استراحت، کشش ایستا) قرار گرفتند و مجددا در پس آزمون همان آزمون ها را تکرار کردند. از نرم افزار spss جهت تجزیه تحلیل آماری استفاده شد و از آزمون تی– همبسته و آنوا استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین تعادل پس از ۲۰ دقیقه ماساژ ورزشی افزایش و بعد از ۲۰ کشش ایستا کاهش یافت و استراحت بیتاثیر بود همچنین ۲۰ دقیقه استراحت، ۲۰ دقیقه کشش ایستا و ۲۰ دقیقه ماساژ ورزشی تاثیر منفی بر میانگین توان انفجاریانفجاری داشتند. نتایج پژوهش حاظر با نتایج پژوهش های گذشته مطابقت داشت. می توان با توجه به این پژوهش و پژو هشهای گذشته ماساژ ورزشی را در برنامه گرم کردن تکواندو کاران قرار داد.