سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

ماریا محسنی – دانشکده منابع طبیعی بهبهان – دانشگاه شهید چمران اهواز
پگاه قاسم پوردهاقانی – دانشکده منابع طبیعی بهبهان – دانشگاه شهید چمران اهواز
سعید ضیایی نژاد – عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی بهبهان – دانشگاه شهید چمران اهواز
مسعود پورفرهادی – دانشکده منابع طبیعی بهبهان – دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

استفاده از فن آوری های جدید در افزایش کارایی صنعت آبزی پروری ، نقش به سزایی داشته است، که از جمله آنها می توان به پروبیوتیک ها اشاره کرد. پروبیوتیک ها مکمل های میکروبی غذایی هستند که به طور سودمندی بر میزبان تاثیر می گذارند . در مطالعه حاضر، تاثیر عصاره مخمر و پروبیوتیک مخمری Saccharomyces cervisiae بر رشد و بازماندگی کپور معمولی در قالب ۴ تیمار تغذیه ای شامل تیمار حاوی پروبیوتیک مخمری ۰/۱%(P)، تیمار حاوی عصاره مخمر ۰/۱%(YE)، تیمار حاوی مخلوط عصاره و پروبیوتیک مخمری هر کدام به میزان ۰/۱%(PYE) و تیمار شاهد (C)، مورد بررسی قرار گرفت . بنابر نتایج بدست آمده، ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی عصاره مخمر بیشترین میزان ضریب رشد ویژه (SGR) با ۰/۶۶% و بیشترین میانگین وزن نهایی (۴۷/۳۴ گرم) را نسبت به سایر تیمارها نشان دادند. (P<0.05). تیمارهای پروبیوتیک (P) و عصاره مخمر (YE) به ترتیب با اندازه ۱۴/۸۲ و ۱۴/۵۵ سانتی متر، میانگین طول بیشتری را نسبت به تیمار مخلوط عصاره و پروبیوتیک مخمری (PYE) با میانگین طول ۱۳/۹۵ نشان دادند، ولی در سطح P<0.05 اختلاف معنی داری با تیمار شاهد با ۱۴/۳۲ سانتی متر، وجود نداشت. بررسی درصد بازماندگی ماهیان تغذیه شده با جیره های مختلف، اختلاف معنی داری را بین تیمارها نشان نداد (P<0.05). آزمایش نشان داد که عصاره مخمر نتایج به مراتب بهتری نسبت به پروبیوتیک مخمری بر روی پارامترهای رشد ماهی کپور معمولی داشته است.