سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ولی ا… یوسف آبادی – اعضا هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذرچغندرقند
رحیم محمدیان –

چکیده:

به منظور مقایسه تاثیر روش کاشت ماشینی ردیفی با روش کشت سنتی بذر برخصوصیات کمی و کیفی محصول چغندرقند درقطعات کوچک نظامهای خرده مالکی آزمایشی طی دوسال ۸۶و۸۷ درمنطقه کرج اجرا گردید نحوه کشت بذرو روش آبیاری با هشت سطح و چهارتکرار درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی بررسی شد تیمارهای مورد بررسی عبارتند از T1 کشت سنتی درهمپاش آبیاری کرتی T2 کشت با بذرکارجاندیر با فاصله ردیف ۵۰ سانتیمتر و آبیاری نشتی T3 کشت با بذرکار نیوماتیک با فاصله ردیف ۵۰سانتی متر و آبیاری نشتی T4,T5,T6 کشت با بذرکاردستی یک ردیفه plant jonier بترتیب با فواصل ردیف ۳۰و۴۰و۵۰ سانتیمتر درزمین صاف و بدون ایجاد پشته با آبیاری کرتی و t8,T7 کشت با بذرکار دستی یک ردیفه plant jonier بترتیب با فواصل ردیف ۴۰و۵۰ سانتیمتر برروی پشته با آبیاری کرتی پس از کاشت اولین و دومین آبیاری جهت سبز مناسب با فاصله زمانی کم انجام و پس از آن تاآخر فصل رشد آبیاری تیمارها بصورت کرتهای بسته پس از ۹۰ میلیمتر تبخیر ا ز سطح تشتک تبخیر کلاسA انجام شد. درپایان فصل رشد با استفاده از کوادراتی به مساحت یکمترمربع و بصورت تصادفی ازنقاط مختلف هرکرت ازمایشی اقدام به برداشت گردیدو عملکرد کمی و کیفی محصول بررسی شد.