سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم اسمعیلی – عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا
رویا تات – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع
مریم اکبرزاده –

چکیده:

دردهه های اخیر پدیده ای چون اثرشلاقی توجه بسیاری از محققین زنجیره تامین را به خود جلب کرده است اگرچه عوامل اصلی ایجاد کننده اثرشلاقی شناسایی شده اند اما کمی سازی این اثر همچنین به عنوان یک چالش تلقی می شود چرا که افزایش رو به رشد تقاضا درحرکت به سمت بالای زنجیره موجب تضعیف عملکرد زنجیره تامین میگردد یکی از مهمترین عوامل ایجاد کننده اثرشلاقی روش مورد استفاده درپیش بینی تقاضای مشتری است به همین منظور دراین مقاله به بررسی نقش دو روش پرکاربرد پیش بینی روش میانگین متحرک و روش هموارسازی نهایی درایجادیا تشدید اثرشلاقی دربخشی از یک زنجیره تامین واقعی دوسطحی شامل یک تامین کننده و چهارخرده فروش پرداخته می شود با درنظرگرفتن هشت الگوی مختلف برای تقاضای خرده فروشان مقدار اثرشلاقی دردو روش پیش بینی دردوره های مختلف با ضرایب همبستگی متفاوت محاسبه می گردد درپایان نتایج به دست آمده از مقایسات زوجی روشها با استفاده از روش های آماری مناسب آزمون می شود.