سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم اسماعیلی دهکردی – دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی
محمود رائینی سرجاز – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سعید قطره سامانی – کارشناس ارشد هواشناسی کشاورزی

چکیده:

افزایش بهره وری از آب موجود یکی از راهکارهای رویارویی با خشکسالی و کمبود آب است بنابراین هدف این پژوهش بررسی شیوه های کم آبیاری در درختان بادام برای افزایش بهره وری آب است برای این بررسی در باغ پژوهشی هواشناسی کشاورزی اداره کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری رقم دیرگل بادام برای این بررسی برگزیده شد. سه تیمار ابی خوش آب، کم آبیاری و تنش آبی با سه راهکار آبیاری قطره ای در پیرامون تنه درخت آبیاری متناوب در دو سوی تنه و آبیاری در یک سوی درخت برگزیده شد. در این آزمایش ترکیبی از ۱۰ تیمار در سه بلوک آزمایشی به کاررفت و در هر واحد ازمایشی از سه درخت نمونه گیری انجام شد ازمایش در یک طرح بلوکهای امل تصادفی اجرا شد دراین بررسی آب مصرفی پتانسیل آب و کارایی مصرف آب سنجیده شد. از نرم افزار SAS برای تجزیه داده ها و از ازمون دانکن برای مقایسه میانگین استفاده شد.