سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مرضیه رضایی – دانشگاه اصفهان
رسول روغنیان –
ایرج نحوی –
جمال مشتاقیان –

چکیده:

نوعی قارچ میکروسکوپی Monascus purpureus از رده آسکومایست ها است که دارای خواص کاربردی وسیع ازجمله تولید رنگدانه طعم دهنده نگهدارنده موادغذایی و ترکیب کاهش دهنده کلسترول است که ارزیابی و مقایسه عملکرد بین دوسویه بومی جداسازی شده از کلکسیون میکروبی دانشگاه اصفهان و سویه استاندارد تهیه شده برتغییر غلظت تری گلیسیرید سرم رات هدف موردنظر دراین تحقیق می باشد تولید رنگدانه با تهیه کشت غوطه ورازهردوسویه انجام شد و سپس راتها با سوسپانسیون حاصل ازاین کشت به جای آب آشامیدنی به مدت دوهفته تیمار شدند یکی از دوگروه تیمارشده شام لتیمار با رنگدانه سویی بومی و گروه دیگر رنگدانه سویه استاندارد و گروه کنترل آب آشامیدنی مصرف کردند و سپس تغییرات غلظت تری گلیسیرید سرم رات ها پس از دو هفته تیمار با این رنگدانه بررسی شد نتایج حاصل ازاین تحقیق نشان میدهد که استفاده ازاین رنگدانه قارچ Monascus purpureus دررژیم غذایی رت ها درمقایسه با گروه کنترل تاثیر بسزایی درکاهش میزان تری گلیسیرید دارد ضمنا مقایسه دوسویه بومی واستاندارد این قارچ درکاهش تری گلیسیرید تاثیر یکسان دارند.