سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیده فاطمه هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی س
سیدمحمد حجتی – استادیار گروه جنگلداری، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سیدمحمد حسینی نصر – استادیار گروه جنگلداری، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
حمید جلیلوند – استادیار گروه جنگلداری، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

شناخت اثر گونه ها درختی بر خواص خاک نقش مهمی در مدیریت توده های جنگکاری ایفا می کند. در این تحقیق اثر سه گونه بلوط بلند مازو، گردو و کاج بروسیا جنگلکاری شده در جنگلهای دارابکلا- مازندران بررسی شد. ۵ نقطه در هر توده از اعماق ۰-۵cm و ۵-۱۵ بصورت تصادفی نمونه برداری از خاکانجام شد. میزان مشخصه های فیزیکی و شیمیایی خاک مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج نشان داد که سه گونه مورد مطالعه در اسیدیته، کربن آلی و رطوبت تفاوتهای معناداری با هم داشتند بطوریکه خاک تحت پوشش گردو دارای ماده آلی و رطوبت بیشتر بوده و کاج بروسیا خاکی اسدیتر از دو گونه دیگر داشت