سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا حسینی –
سیدحبیب موسوی –
حسن رحیمی –

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر جریان رودخانه و شیب ساحل بر سیستم ریشه درختان ساحلی است. تعداد ۵ پایه درخت گز، دربازهی نسبتا مستقیمی از رودخانه سیمره، در محدوده استان ایلام انتخاب شد. برای بررسی سیستم ریشه، از روش حفر ترانشه دایرهایاستفاده شده است. در بالادست و پایین دستِ جریان و شیب، تعداد و قطر ریشه ها اندازه گیری شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرمافزار spss انجام گردید. تعداد و سطح مقطع ریشه ها در بالادست جریان به ترتیب ۱۱ .. و ۳۲ درصد بیشتر از پایین دست جریاناست. در جهت شیب تعداد و سطح مقطع ریشهها در بالادست به ترتیب، ۳۳ و ۳٫۱۱ در صد بیشتر از پاییندست می باشد. درختان گزساحلی، برای برقراری تعادل نیروها در جهت جریان و شیب، سیستم ریشه را در بالادست، بیشتر از پایین دست توسعه میدهند. اما این تفاوت در جهت شیب بیشتر از جهت جریان است. برای همه ردههای قطری تعداد و مجموع سطح مقطع ریشهها در بالادستِ جریان و شیب بیشتر از پایین دست میباشد اما تمایل به برقرای تعادل نیروها با افزایش تعداد ریشههای کوچکتر و بزرکتر بیشتر است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که جریان و شیب رودخانه بر تعداد و مجموع سطح مقطع ریشه درختان ساحلی موثر است و درختان گز برای برقراری تعادل نیروها در جهت جریان و شیب دارای سیستم ریشه نامتقارن هستند.