سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسنعلی آقاجانی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران
امیر کوه کن موخر – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه مازندران
مریم علی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور ساری

چکیده:

تجاریسازی فرآیندی است که طی آن، تکنولوژیهای جدید به محصولات تجاری موفق تبدیل میشوند. تجاریسازی، یک فرآیند هزینهبر و زمانبر با نتایج بسیار نامطمئن است. متأسفانه این امر در دانشگاهها و مرکز عالی ایران و سایر مرکز پژوهشی و در بین اکثر محققین و پژوهشگران به میزان کافی مرکز توجه نبوده است که گواه آن، میزان ارتباط و تعامل ضعیف این بخشها با بخش صنعت میباشد. در این مقاله، سعی بر آن است که فرآیندهای موجود مورد بررسی قرار گرفته و مباحث تئوریک آن ارائه گردد، تا در صورتی که به عنوان راهکاری اجرایی مد نظر مسئولین امر گردید، بتواند در مسیر تجاریسازی تکنولوژی ارائه شده توسط دانشگاهها و صنایع کشور مورد استفاده قرار گیرد. پس از مرور ادبیات موضوعی مربوط به تجاریسازی تکنولوژی، به بررسی فرآیندهای آن پرداخته شده و ضمن تقسیمبندی آنها در مراکز دانشگاهی، تحقیقاتی و صنایع و مراکز تجاری، و نیز بررسی جداگانه این فرآیند در هر یک از آنها، به مراحل مربوط به هر یک اشاره گردید. در پایان مقاله نیز، همراه با ارائه جمعبندی،کاربردهای مدیریتی و پیشنهاداتی برای تحقیقات بعدی ارائه گردید.