سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعیده رضوانی – دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
فرزانه ثقیان – استادیار دانشکده تربت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خورسگان
محبوبه والیانی – دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.اصفهان ، ایران

چکیده:

دیسمنوره اولیه یا قاعدگی دردناک در غیاب بیماری مخص لگنی یکی از شایعترین شکایات در طب زنان می باشد. هدف کلی از این تحقیق مقایسه تأثیر دوازده هفته ورز در آب و داروی گیاهی منستروگل بر دیسمنوره اولیه می باشد.