سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ناصر برومند – استادیار گروه علوم گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت
امرالله مارزی – مربی گروه علوم گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت
محمد سادات حسینی گروه – فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واح

چکیده:

به منظور مقایسه، تاثیر کودهای آلی (گاوی) و شیمیایی (فسفره) بر عملکرد و اسانس گیاه داروئی ریحان (Ocimum basilicum) آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل کود بارور ۲ در سه سطح ( ۱۰ و ۲۰ و ۲۵ گرم در هکتار)، کود گاوی در سه سطح ( ۵ و ۱۰ و ۱۵۰ تن در هکتار)، کودهای سوپرفسفات تریپل و فسفات آمونیوم هر کدام در سه سطح ( ۵۰ و ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلو گرم در هکتار)، و تیمار شاهد بدون مصرف کود بودند. پس از اعمال تیمارها، صفاتی نظیر عملکرد، ارتفاع بوته، تعداد بذر، تعداد خوشه، وزن تک بوته، میزان اسانس، سطح برگ و تعداد برگ اندازه گیری شدند. داده های حاصله با استفاده از نرم افزار SAS تجزیه واریانس نتایج نشان داد که اثر تیمارهای مختلف کودهای آلی و شیمیایی بر روی صفات عملکرد، ارتفاع بوته، تعداد بذر، سطح برگ، درصد اسانس و وزن تک بوته از نظر آماری در سطح احتمال ۱% معنی دار شد، و بر روی صفات تعداد سنبله و تعداد برگ معنی دار نشد. تیمار کود گاوی دارای بالاترین عملکرد، ارتفاع بوته، اسانس، وزن تک بوته، تعداد برگ و سطح برگ بودتیمار کود سوپرفسفات تریپل بیشترین تاثیر را بر تعداد سنبله و سطح برگ داشت.