سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی نیک کار – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه شمال، آمل
مرتضی نقی پور – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سعید سهرابی – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه شمال، آمل

چکیده:

در مقاله حاضر نوع جدیدی از سیستم استهلاک انرژی لرزهای با استفاده از نوارهای با خم اولیه در بادبند سازه به کار برده شده است. در این فرایند قا بهای خمشی ۷،۹،۵،۳ و ۱۲ طبقه شبی هسازی شدهاند. برای مقایسه نتایج مد لها به دو صورت بادبندی شده ( با میراگر) و بدون بادبند ( بدون میراگر) با نوارهای با خم اولیه در بادبند سازهها به کاربرده شدهاند. مدل رفتاری فولاد نرمه در این بررسی از نوع مدل دو خطی تنش – کرنش است. پاس خهای سازه با میراگر و بدون میراگر تحت اثر باردینامیکی با هم مقایسه گردیده است. در این بررسی مجموعهای از تحلیل های غیرخطی دینامیکی صورت گرفته است که نتایجحاکی از کارایی مناسب و موثر نوارهای با خم اولیه در جهت کاهش پاس خهای سازهای نظیر پاسخ شتاب طبقات است. این نوع جدید میراگر قابلیت کاهش پاس خهای سازه تحت اثر بارهای متناوب را دارد. هر چند به صورت معمول جداگرهایارتعاشی بین سیستم ساز های و پی قرار م یگیرند تا انتقال حرکت از پی به سازه و از سازه به پی را کاهش دهند ولی در واقع براساس کاهش پاسخ سیستم در برابر بارهای وارده کار م یکنند که در اینجا مورد نظر کاهش پاس خهای ناشی از بارهای لرز های است. در این بررسی استفاده از سیستم نوارهای با خم اولیه به عنوان میراگر دربادبند سازه مورد تحلیل قرار گرفته است.