سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منا قدسی – دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه محیط زیست،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم ت
بهروز بهروزی راد – استادیار اکولوژی حیات وحش،گروه محیط زیست،دانشگاه آزاد اسلامی واحد عل

چکیده:

مقایسه بیومتری و رژیم غذایی دو جنس نر و ماده گنجشک معمولی، در شهرستان دزفول در فصل بهار از فروردین ماه ١٣٨٩ آغاز شد و در خرداد ماه ١٣٨٩ خاتمه یافت. تعداد ١٠٠ نمونه ( ۵۴ نمونه جنس نر و ۴۶ نمونه جنس ماده) گونه گنجشک معمولی را صید نموده که ابتدا هر یک از پرندگان صید شده را بیومتری کرده و مواد مصرفی گنجشک معمولی از طریق بررسی چینه دان هر یک از نمونه ها شناسایی و درصد هر یک از آن ها تعیین شد در مجموع ١٠ گونه گیاهی شامل گندم Triticum aestivumبرنج Oryza sativa) بروموس یا علف پشمکی Bromus danthoniae)قیاق Sorghum halepensیونجه Medicago orbicularis شبدر Terifolium persica)وایه Ammi majus سورگوم ،(Sorghum biclor فالاریس Phalaris minor) و گیاه نامشخص (غیر قابل شناسایی) شناسایی شد. یافته ها نشان می دهد که گنجشک اغلب از گیاهان تیره گندمیان شامل گندم، برنج، قیاق، سورگوم، فالاریس وبروموس تغذیه می کند. نتایج مربوط به بیومتری گنجشک نشان می دهد که میانگین همه پارامترهای مربوط به بیومتری به جزء عرض منقار، طول تارسوس و طول بدن در جنس ماده بیشتر از جنس نر می باشد. در منطقه مورد بررسی، در جنس نر، فالاریس با ٣٨/۸۹۴۹درصد بیشترین درصد حضور در چینه دان های بررسی شده را داشته است در منطقه مورد بررسی، در جنس نر، سورگوم با۱/۷۰۱۲ درصد کمترین درصد حضور در چینه دان های بررسی شده را داشته است در منطقه مورد بررسی، در جنس ماده، فالاریس با ٣٧/۵۱۹۲درصد بیشترین درصد حضور در چینه دان های بررسی شده را داشته است