سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر شعبانی – کارشناسی ارشد سازه
جعفر کیوانی – استادیار گروه سازه دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی (تربیتمعلم
پیمان همامی – استادیار گروه سازه دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی (تربیتمعلم

چکیده:

ضریب رفتار ساختمان دربرگیرنده آثار عواملی از قبیل شکلپذیری، درجه نامعینی و اضافه مقاومت موجود در سازه است. عوامل متعددی مانند نوع سیستم باربر جانبی سازه، هندسه سازه و … بر شکلپذیری سازه تأثیر میگذارند، اما اثر همه این عوامل در آییننامه لحاظ نشدهاست و لزوم تبیین علمی و لحاظ کردن اثر هندسه سازه در تعیین این ضریب احساس میشود. همچنین در رابطه با هندسه سازه با توجه بهتنوع و ملزومات جدید معماری امروز، پیکربندیهای متفاوت و مختلفی را شاهد هستیم. معمولاً برای تعیین شکلپذیری و ضریب رفتار از تحلیل استاتیکی غیرخطی استفاده میشود که در این مقاله نیز از این تحلیل جهت تعیین این ضریب استفاده میشود. در این مقاله به بررسی ومقایسه تأثیر ارتفاع روی ضریب شکلپذیری در قابهای منظم با تعداد طبقات متفاوت و همچنین در قابهای نامنظم دارای نامنظمی جرمیدر ارتفاع و نامنظمی ناشی از سختی در ارتفاع پرداخته میشود. با توجه به منحنیهای استخراج شده در این تحقیق ضرایب شکلپذیری در قابهای ۵ طبقه دارای نامنظمی از نوع سختی از قابهای منظم متناظرش کوچکتر میباشد و ضرایب شکلپذیری در قابهای ۵ طبقه دارای نامنظمی از نوع جرمی از قابهای منظم متناظرش بزرگتر است. همچنین در قابهای با تعداد دهانه برابر، با افزایش ارتفاع سازه شکلپذیری سازه افزایشیافته و در قابهای با ارتفاع برابر، با افزایش تعداد دهانه و در کل افزایش طول قاب شکلپذیری کاهشیافته است