سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی کایدانی – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی
سیدمحمدسعید موسوی – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی

چکیده:

با توجه به اهمیت آگاهی از نحوه توزیع مکانی شوری و عناصر غذایی مورد نیاز گیاه در آب زیرزمینی و همچنین تعیین نیاز آبشویی و از طرفی هزینه بالای اندازه گیری دقیق این داده ها یافتن راهکارمناسب در تخمین این پارامترها امری ضروری به نظر می رسد روشهای درون یابی می توانند به عنوان راه حل مناسبی در تخمین محلهای نمونه برداری نشده باشد بنابراین هدف از این تحقیق مقایسه برخی روشهای میان یابی کریجینگ، کوکریجینگ، وزنی معکوس فاصله و وزنی نرمال فاصله و همچنین انتخاب مناسب ترین روش برای تخمین برخی خصوصیاتکیفی آب زیرزمینی و در نهایت تهیه نقشه های پهنه بندی عناصر می باشد. مقایسه و انتخاب روش دقیق با توجه به شاخص خطای میانگین مربع ریشه RMSE که معرف دقت هر روش میباشد انجام شد.