سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین محمد پور زرندی –
محمود نیکزاد زیدی –

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان صرفه جویی در هزینه و زمان حاصل از تغییر سیستم در ایستگاههای جمع آوری و حمل زباله شهر تهران صورت گرفته است. بر این اساس ضمن مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط، با استفاده از مدل مفهومی ۸ بعدی و مطالعات میدانی در مناطق ۲۲ گانه، به جمع آوری داده ها در ۴ بعد مربوط به زمان و ۴ بعد مربوط به هزینه پرداخته شده است. داده های گردآوری شده وارد نرم افزار SPSS شده و مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج آزمونهای T زوجی نشان می دهد که بین میزان زمان و هزینه مصرف شده در روشهای سنتی و مکانیزه تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج نشان می دهند که در بعد زمان، ما با کاهش زمان روبرو هستیم ولی در بعد هزینه ما با افزایش هزینه مواجه می باشیم. در پایان تحقیق، ضمن ارائه تفصیلی نتایج و یافته ها، موارد مذکور جمع بندی شده، بحث و مقایسه، پیشنهادات کاربردی و پیشنهادات مرتبط با ادامه و پیگیری تحقیقات مشابه در آینده ارائه شده است.